Szanowni Państwo,

firma ELEMENTARIUS pragnie zaprosić Państwa do udziału w projekcie, w ramach którego dzieci z terenu naszego województwa będą brały nieodpłatnie w wielu zajęciach terapeutycznych odbywających się w salach terapii ELEMENTARIUS przy ulicy Piramowicza 14 w Koźlu.

Poza zajęciami terapeutycznymi w planie są także wyjazdy dzieci wraz z rodzicami do hoteli w górach gdzie prowadzone będą zajęcia terapeutyczne i integracyjne.  Naszym zadaniem jest zorganizowanie 10 osobowej grupy chłopców w wieku 5-12 lat / grupę dziewcząt organizuje inny partner /.

Czas trwania projektu: styczeń 2019 – październik 2020.

Uczestnicy: partnerzy projektowi z Opola, Nysy

Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa ich dzieci.

W planie: zajęcia terapeutyczne oraz weekendowe wyjazdy integracyjne do hoteli  – zajęcia integracyjne / dziecko wraz z jednym z rodziców / opiekunów /

Przedmiotem projektu będzie wsparcie dzieci/młodzieży/osób z niepełnosprawnościami oraz osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych wymagających resocjalizacji i reintegracji, w postaci kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo projekt obejmie wsparciem dorosłe osoby niepełnosprawne w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego oraz usług o charakterze zdrowotnym np. rehabilitacyjnych, które przyczynią się do złagodzenia/likwidacji barier zdrowotnych.

Grupę docelową będą stanowiły dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Dlatego też firma ELEMENTARIUS rozpoczyna nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Kryteria naboru:

  1. Dziecku musi posiadać:
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PCPR i/lub
  • orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną i/lub
  • decyzję o przyznaniu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
  1. Dziecko musi być wspierane w ramach placówki wsparcia dziennego /świetlice socjoterapeutyczne /

Bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy s.jakoniuk@wp.pl wstępnej informacji dotyczącej Państwa zainteresowania udziałem Waszych podopiecznych w projekcie.

W tym tygodniu zostanie stworzona lista uczestników projektu. Gorąco zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie

Sławomir Jakoniuk